Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;

 • Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) άνω των 50 τ.μ. (σε ισχύ από 9/1/2012)
 • Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) άνω των 50 τ.μ.
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
 • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Οι παραθεριστικές κατοικίες εξαιρούνται από την υποχρεωτική έκδοσης ΠΕΑ;

Σύμφωνα με την “Εγκύκλιο – οικ. 2279/22.12.2010 (22/12/2010)”, οι παραθεριστικές κατοικίες δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ.

Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;

 • Για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. (π.χ. ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ.)
 • Για κτίρια με χρήσεις:
  • βιομηχανίας
  • βιοτεχνίας
  • αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών)
  • εργαστηρίου
  • αποθήκης
  • στάθμευσης αυτοκινήτων
  • πρατήρια υγρών καυσίμων

Σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;

 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων (εφόσον δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου – π.χ. μετά τη νομιμοποίηση κλειστού ημιυπαίθριου χώρου).
 • Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 382/12.1.2012
  • Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης θεωρείται η περίπτωση όπου για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής ανεξάρτητα από το ποσό του μισθίου.
  • Σε περίπτωση όμως που ο ενοικιαστής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού.

Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου με τον ενοικιαστή;

 • Ναι καθώς, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.
 • Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β, 2010), “Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφο εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ”.

Το ακίνητο ενοικιάστηκε 1/1/2012 αλλά το συμβόλαιο δεν έχει κατατεθεί στην εφορία. Πρέπει να εκδοθεί ΠΕΑ;

 • Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 382/12.1.2012 “από τις 09.01.2012 οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και εάν δεν προσκομίζεται το πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφο του ΠΕΑ για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης”.
 • “Ως ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ νοείται η ημερομηνία θεώρησης της σύμβασης από την οικεία Δ.Ο.Υ. και όχι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης”

Πως υπολογίζονται τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου;

Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με τον συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνική του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. κλειστός ημιυπαίθριος).

Σε περίπτωση γονικής παροχή είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;

 • Σύμφωνα με την “Εγκύκλιο για συμβολαιογράφους (26/1/2011)”
 • “Στην έννοια των αγοραπωλησιών όσον αφορά την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ δεν περιλαμβάνονται διανομές, ανταλλαγές κ.λ.π.” οπότε δεν απαιτείται.

Μπορώ να κάνω επιθεώρηση μόνο στο διαμέρισμά μου ή πρέπει να γίνει σε ολόκληρη την πολυκατοικία;

Μπορεί να πραγματοποιηθεί ενεργειακή επιθεώρηση ακόμα και σε ένα μόνο διαμέρισμα.

Ποιά είναι η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ;

Το ΠΕΑ ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Αγόρασα ακίνητο το οποίο αναγράφει ως ιδιοκτήτη τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Για να το νοικιάσω πρέπει να εκδοθεί καινούργιο ΠΕΑ στο όνομά μου;

 • Όχι δεν απαιτείται η έκδοση καινούργιου ΠΕΑ καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα.
 • Σύμφωνα με την “Εγκύκλιο για συμβολαιογράφους (26/1/2011)”
 • Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του και δεν συντρέχει υποχρέωση για επανέκδοσή του για συμβάσεις αγοραπωλησιών που θα συναφθούν στο 10ετές διάστημα (εκτός εάν ανακαινισθεί ριζικά). Σε περίπτωση συνεχόμενης πώλησης εντός της διάρκειας ισχύος του, στα αντίστοιχα συμβολαιογραφικά έγγραφα γίνεται υπόμνηση του αριθμού πρωτοκόλλου και του κωδικού ασφαλείας του ΠΕΑ που έχει ήδη προσαρτηθεί στην πρώτη σύμβαση αγοραπωλησίας.

Επιθυμώ την έκδοση ΠΕΑ για ένα παλιό ακίνητο (ανέγερση πριν από 14/3/1983) αλλά δεν έχω τα δικαιολογητικά, τι μπορώ να κάνω;

 • Με τον Αρ.Αδείας απευθυνθείτε στο Αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ζητώντας αντίγραφο της κάτοψης του ορόφου που βρίσκεται το ακίνητο καθώς και αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος (ρωτήστε άλλους Ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας αν δεν γνωρίζεται τον αριθμό αδείας).
 • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Τοπογραφικού Διαγραμματος ή/και Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου με μικρή οικονομική επιβάρυνσή σας.
 • Εάν έχει δηλωθεί το ακίνητο στο Κτηματολόγιο απαιτείται ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) ή ο Αρ. Πρωτ. Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας.

Έχει δηλωθεί το ακίνητο στο Κτηματολόγιο αλλά δεν έχω τα έγγραφα του Κτηματολογίου, τι μπορώ να κάνω;

 • Για την έκδοση ΠΕΑ απαιτείται είτε ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) είτε ο Αρ. Πρωτ. Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας.
 • Στις ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. αναφέρεται πως “στην περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός, τότε εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία του κυρίου, μπορεί να γίνει αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια με βάση το ονοματεπώνυμό του”.
 • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, τηλ. 210 6505600.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας ή άλλων κτηρίων με πολλές ιδιοκτησίες ποιός Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) θα δηλωθεί για την έκδοση ΠΕΑ;

 • Στην περίπτωση πολυκατοικίας ή άλλων κτηρίων με πολλές ιδιοκτησίες, κατά την ενεργειακή επιθώρηση για την έκδοση ΠΕΑ ολόκληρης της πολυκατοικίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αριθμός κτηματολογίου από τις ιδιοκτησίες του κτηρίου.
 • Ο αριθμός κτηματολογίου δηλώνεται μόνο για την επαλήθευση της θέσης του ακινήτου, η οποία καθορίζεται από τα πρώτα ψηφία του αριθμού που αφορούν στην οριζόντια ιδιοκτησία του ακινήτου.

Πόσες ενεργειακές κατηγορίες περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

 • Σύμφωνα με το “Άρθρο 13 του ΚΕΝΑΚ” το ΠΕΑ περιλαμβάνει 9 ενεργειακές κατηγορίες:
 • Α+ (καλύτερη ενεργειακή κατηγορία)
 • Α
 • Β+
 • Β
 • Γ
 • Δ
 • Ε
 • Ζ
 • Η

Υπάρχουν επιπτώσεις εάν το ακίνητό μου είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας;

Για ακίνητο (με Άδεια πριν τον Οκτώβριο 2010) δεν υπάρχει καμία επίπτωση εκτός από το γεγονός πως αποτυπώνει την πραγματική ενεργειακή του κατάταξη.

Είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν οι συστάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου που καταγράφονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν (εκτός και αν αφορά το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ).

Σε ποιο όνομα πραγματοποιείται η έκδοση του Π.Ε.Α. εάν οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας;

Για την έκδοση του Π.Ε.Α. πραγματοποιείται ηλεκτρονική υποβολή που περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου. Στην έντυπη όμως έκδοση του Π.Ε.Α. εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο μόνο ενός εκ των ιδιοκτητών. Έτσι σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Α. σε μία πολυκατοικία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών και στην έντυπη έκδοση του Π.Ε.Α. εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο ενός εξ αυτών (συνήθως αυτού που έχει τα περισσότερα χιλιοστά ή του διαχειριστή). Πρέπει να γνωρίζουμε πως το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου και συνοδεύει αυτό οπότε δεν έχει σημασία το αναγραφόμενο όνομα ιδιοκτήτη. Ακόμα δηλαδή και να αλλάξει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (π.χ. αγοροπωλησία ) δεν απαιτείται επανέκδοση Π.Ε.Α.