Νέα τροποποίηση 31/7/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΕΚ 2090-31/7/2014
Άρθρο 88

Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών υποχρεούνται να λαμβάνουν και να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών, καθώς και να αναρτούν σε πίνακα ανακοινώσεων με διαφανή πρόσοψη, η οποία ασφαλίζεται, εκτός από την συγκεντρωτική κατάσταση κοινοχρήστων και αντίγραφα των παραστατικών των δαπανών. Σε περίπτωση αφαίρεσης καθ΄ οιονδήποτε τρόπο των αντιγράφων των παραστατικών από τον άνω πίνακα ανακοινώσεων, τα φωτοαντίγραφα των παραστικών αντικαθίστανται εντός ευλόγου χρόνου. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.

2. Η δημιουργία, κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.

3. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1000).  Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

Kατεβάστε απευθείας όλο το ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο σε pdf  – πηγήhttp://www.et.gr